U Li cǎnsû̌ tayòn

U li cǎnsû̌ tayòn mè acô̌ aò dau mò̌ kǒ. Pa thayû̌ dô̌ kayaňphao pǔpra ka nadeǐn dò Bweca yòncǎnsû̌ ka macǔ pra nadeǐn pǔpra saôka.

Li cǎnsû̌

Nadeǐn Li cǎnsû̌

Li cǎnsû̌ tatai

Ngaò̌thapaô̌

Ngaò̌thapaô̌ dau