Cwîphi Tathapaô̌

Cwîphi: 
 • File icon Lihtònhtan ngaò̌ thapaô̌ phon ngǎ
  Cwîphi93.33 MB
 • File icon Kayan Psalms 1.0.1.exe
  Cwîphi39.11 MB
 • File icon Kayan Psalms-1.0.1.dmg
  Cwîphi51.94 MB
 • File icon Kayan Psalms 1.0.1.deb
  Cwîphi37.4 MB

Li Htònhtan tathapaô̌ mè pa nādeǐn da lahan, blǎnmè lahan mè pa kyan kaò̌cǎ cô̌ da mò̌ kǒ. Pra mwaǐ ngaò̌thapaô̌ aò dò kyan htaû̌ hô̌ kaò̌cǎ mwaǐ aò mè tau phî da. Pa ka htònhtan Bwe pǔpra saôka.

Nādeǐn dò thapaô̌cǔ dô̌ line khau mè da. Na cwîphi download Li Htònhtan tathapaô̌ dò phacǔ liphlon la blanhtei da hô̌:

Android phone (Google Play Store)

Windows

Chromebook

Mac

iPhone

Ba ma install PWA dô̌ iPhone kaǔ thamǎ na ma cô̌ cǎn mò̌̀ mè, pha li bǎ-ǔ ka (nwǎn Add to Home screen).

-------------

Li cǎnsû̌

Nadeǐn Li cǎnsû̌

Li cǎnsû̌ tatai

Ngaò̌thapaô̌ dau

U Li cǎnsû̌ tayòn