Li cǎnsû̌ tatai

Li cǎnsû̌ tatai  mè pa rwǎn ma blǎnmè cô̌ babwaǐ mò̌ kǒ. Pa thayû̌ ma á mò̌, nadeǐn dò phî kyǎcǔ ka.
Li cǎnsû̌

Nadeǐn Li cǎnsû̌

Ngaò̌thapaô̌

Ngaò̌thapaô̌ dau

U Li cǎnsû̌ tayòn

Thumbnail image
Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.