Ngaò̌thapaô̌ dau

Cwîphi: 

Ngaò̌thapaô̌ dau mè tyan htaû̌ hô̌ lahan, blǎnmè ngòn cô̌ thapaô̌ dau mò̌ kǒ. Kanaǐ mè tyan cein mò̌, khǎn thadaò̌ makucǔ ka.

hymn 2.jpg