မူပိုင်ခွင့် နှင့် ဆက်သွယ်ရန်

ဤဝက်ဘ်ဆိုက်ကို ကယားနှစ်ခြင်းသာသနာနယ်အသင်းတော်များအဖွဲ့ က ထောက်ပံ့ပေးသည်

ဤဝက်ဘ်ဆိုက်အကြောင်းပိုသိရန် kayanbibleteam@gmail.com အား အီးမေးလ်ပို့ပေးပါ

အခြားမှတ်ချက်မရှိပါက ကယားနှစ်ခြင်းသာသနာနယ်အသင်းတော်များအဖွဲ့ မှာ မူပိုင်ခွင့် ရှိသည်။